Lidská noha je složitá struktura, schopna unést a přenášet celou hmotnost na podložku.

Noha slouží jako spojení těla s okolím pomocí proprioceptivních funkcí, které nás udržují ve vzpřímené poloze.

Lidská chůze je v živočišné říši zcela ojedinělá a specifická. Vzpřímená bipední chůze se děje optimální rychlostí s minimálním energetickým výdajem u každého jedince individuálně. Chůze je individuálně charakteristická  a lze tak rozeznat jejího “majitele”.

Pro správnou funkci je nutná dokonalá funkce všech kloubů, svalů a kostí, kdy noha funguje jako celek.   Nedokonalá funkce jednoho kloubu nebo svalu, nebo kostní deformita zásahne celý komlex nohy a může způsobit výrazné obtíže.

Na noze je celkem 27 kostí, 30 kloubů a 16 svalů.


Operace hallux valgus

Vbočený palec (hallux valgus) je získaná deformita nohy.  Jedná se o komplexní postižení přednoží s poruchou postavení palce.  V současné době není zřejmé, jestli vada vzniká pouze v důsledku vrozených dispozic anebo zevních vlivů. Nejčastěji je to kombinace obou. Zejména nepřiměřená zátěž v nevhodné obuvi spolu s vrozenou dispozicí kostry nohy vede k postupnému vbočení palce. Obezita, celková onemocnění pojiva, ale i fyziologické procesy při těhotenství nebo kojení,  vedou k povolení vazů, a tím i k progresi vady.

Palec se odchyluje od fyziologické osy postupně. Kloubní pouzdro se na vnitřní straně prvního metatarsofalangového (MTP) skloubení uvolňuje a vytahuje. Na zevní straně tohoto skloubení se naopak měkké struktury pouzdra stávají tuhými a zkrácenými. Zároveň se mění postavení úponů svalů přednoží. Na spodní straně MTP skloubení se nachází dvě sezamské kůstky právě v úponech krátkých svalů pro palec. Tyto kůstky se tahem svalů posouvají mimo správnou pozici a jejich nevhodná zátěž při chůzi vede k bolestem. Na vnitřní straně skloubení v místě vyklenuté hlavice první nártní kůstky se vyvíjejí bolestivé otlaky.

Neoperační léčba

V rámci konzervativní terapie je doporučováno užívání meziprstních korektorů a ortopedických vložek do bot. Tyto ortotické pomůcky dokáží pacientovi ulevit od potíží, ale nezmění tvar deformity. Nejdůležitěji složkou konzervativní terapie je fyzioterapie. Zlepšuje postavení nohy (držení klenby nožní) v zátěži, zlepšuje směr působení svalů nohy ve stoji a při chůzi, upravuje stereotyp chůze a zapojení palce ve fázi odrazu. Užívání různých typů náplasťových fixací (taping, kinesiotaping) přednoží slouží ke zpevnění palce a jeho udržování v lepším postavení v zátěži. Tyto pomůcky mohou být plně účinné pouze u pacientů s malými pohybovými nároky.

Výrazná zátěž přednoží i při běžných činnostech způsobuje, že konzervativní postupy nejsou často účinné v léčbě projevů deformity hallux valgus. V případech dlouhodobých bolestí, které přetrvávají i přes využití prostředků konzervativní terapie, je na místě zvolit operační řešení.

Operační léčba

V České republice o operaci vbočených palců kolují různé pověry a mýty. Některé z nich se nezakládají na pravdě a řada z nich vychází ze způsobů operačních řešení v minulosti. V současné době se v léčbě používají moderní přístupy, které zkracují délku hospitalizace a rekonvalescence. Tyto operační metody výrazně změnily možnost revalgisace, tj. znovuvytvoření vbočeného palce nohy. V důsledku obav pacienti často operační zákroky odkládají a k lékaři přicházejí až když je stav výrazně pokročilý. V pokročilých stadiích je někdy již záchrana kloubu nemožná.

V historii bylo popsáno velké množství operací pro tuto deformitu přednoží. Jednotlivé typy operací a jejich modifikace vycházejí zejména ze závažnosti deformity (úhlu vbočení palce) a pokročilosti degenerativních změn v prvním metatarsofalangovém (MTP) skloubení. Rovněž tak některé operace ovlivňují podstatu vady a ne pouze vadu samotnou.  Nesprávné postavení palce přetěžuje ostatní části nohy. Na podkladě vbočeného palce mohou vznikat různé typy bolesti přednoží

Operace se provádějí v celkovém anebo místním znecitlivění a nejčastěji se protíná první nártní kost v přednoží. Nová pozice kostí se zajišťuje šrouby nebo skobkami. Tyto zákroky se provádějí otevřeným přístupem.  Doba pooperační rekonvalescence je závislá na typu použité operace a individuálním průběhu hojení.


Operace kladívkového prstu