yyy

Orthomedica.cz

Ortopedie a traumatologie

OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti Orthomedica s.r.o.

při on-line objednání klienta k vyšetření

 

se sídlem Čechova 240/31, Bubeneč, 170 00 Praha 7

identifikační číslo: 01779711

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 211487 (dále i jako „Společnost“)

 

při použití on-line rezervace k lékaři (dále jen „rezervace“) Společnosti, která poskytuje zdravotnické služby v místě Poliklinika Vysočany, Sokolovská 810/304, 190 00, Praha 9.

 

 1. Úvodní ustanovení
 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Orthomedica s.r.o., Čechova 240/31, Bubeneč, 170 00 Praha 7, identifikační číslo: 01779711, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 211487 upravují v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při rezervaci termínu k vyšetření ke konkrétnímu lékaři Společnosti. 

 

 1. Rezervace
 1. Společnost provozuje a spravuje internetové stránky www.orthomedica.cz, v jejichž prostředí umožňuje klientům on-line rezervovat termín návštěvy u konkrétního lékaře, a tím uzavřít smlouvu o rezervaci termínu vyšetření (dále jen „Smlouva“).

 

 1. Zájemce o vyšetření (dále jen „klient“) po zvolení druhu rezervace, když webové stránky Společnosti umožňují volbu on-line rezervace, a to „akutně“, kdy termín vyšetření je klientovi navržen zpravidla do jednoho (1) týdne či „objednat on-line“, zvolí druh, dobu a určí lékaře, ke kterému se chce objednat na vyšetření. 

 

 1. Klient se poté může registrovat na webové stránce ke svému účtu, pokud ho má u Společnosti zřízen, či je vyzván k vyplnění osobních údajů, kterými jsou jméno a příjmení, email a telefonní číslo. Klient je dále povinen odsouhlasit tyto obchodní podmínky a cenu vyšetření.

 

 1. Při rezervaci je klient povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené klientem jsou Společností považovány za správné.

 

 1. V případě, že si klient zvolí registraci k účtu, je klient povinen údaje při jakékoliv jejich změně aktualizovat. Údaje uvedené klientem v uživatelském účtu a při rezervaci jsou Společností považovány za správné.

 

 1. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Klient je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

 

 1. Klient není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

 1. Společnost může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy klient svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy klient poruší své povinnosti ze Smlouvy (včetně obchodních podmínek).

 

 1. Klient bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Společnosti, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 1. Platba zálohy za vyšetření
 1. Klient bere na vědomí, že vyšetření není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění a klient se přijmutím těchto obchodních podmínek zavazuje k úhradě provedeného vyšetření. Ceník vyšetření je k nalezení zde – www.orthomedica.cz/cenik/

 

 1. Po řádném vyplnění rezervačního formuláře klient potvrdí rezervaci stisknutím ikony „Přejít k platbě„, přičemž tímto úkonem dochází k nabytí platnosti a účinnosti Smlouvy.

 

 1. Cenu vyšetření ve výši 50 % zálohy je nutné uhradit při online rezervaci termínu, a to bezhotovostně formou on–line platby za užití platební karty, přes portál „GoPay“ (dále jen „záloha za vyšetření“).

 

 1. Nedojde-li k úhradě zálohy za vyšetření způsobem uvedeným v ustanovení čl. 3.2 obchodních podmínek do 60 minut od stisknutí ikony „Přejít k platbě“, Smlouva pozbývá platnosti a účinnosti v okamžiku uplynutí této lhůty.

 

 1. Po připsání částky ve výši zálohy za vyšetření na bankovní účet Společnosti se rezervace termínu stává závaznou.

 

 1. Po připsání zálohy za vyšetření na bankovní účet Společnosti obdrží klient od Společnosti e-mailové sdělení, jehož prostřednictvím bude Společnost informovat o vzniku závazné rezervace termínu, přičemž obsahem zmíněného emailového sdělení budou informace o rezervaci termínu vyšetření.

 

 1. Společnost je povinna odeslat klientovi fakturu – zálohový daňový doklad, pouze pokud si tento dokument klient explicitně vyžádá. Společnost není plátcem DPH.  

 

 1. Doplatek ceny za vyšetření je klient povinen uhradit dle pokynů Společnosti po provedeném vyšetření, a to hotově, kartou nebo bankovním převodem na místěí.

 

 1. Odstoupení od smlouvy

 

 1. Klient je oprávněn od Smlouvy uzavřené distančním způsobem odstoupit, ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření s tím, že Společnost je povinna mu vrátit zaplacenou zálohu za vyšetření v plné výši. Společnost provede vrácení zálohy za vyšetření, a to na bankovní účet, z nějž byla klientem provedena úhrada zálohy za vyšetření, a to do 10 dnů ode dne doručení písemného odstoupení od Smlouvy (dopisem na adresu sídla Společnosti nebo emailovou zprávou na adresu [email protected]. V této souvislosti klient bere na vědomí, že v předchozí větě uvedené právo na odstoupení pozbývá okamžikem, kdy došlo k zahájení rezervovaného termínu na základě Smlouvy, přičemž před tím, než nastal uvedený okamžik, nebylo Společnosti prokazatelně doručeno písemné oznámení o odstoupení od Smlouvy.     

 

 1. Pokud ode dne uzavření Smlouvy uplynulo více než 14 dnů a klient zruší rezervaci termínu v období kratším než 48 hodin před rezervovaným termínem, se cena zálohy za vyšetření nevrací, neboť je jednostranně v celé své výši započtena na úhradu storno poplatku za pozdní zrušení rezervace termínu, který se rovná uhrazené záloze za vyšetření. 

 

 1. Pokud klient bez toho, aby informoval Společnost, nevyužije rezervaci, nemá nárok na vrácení zaplacené zálohy za vyšetření. 

 

 1. Bude-li Společnost nucena přistoupit ke zrušení rezervace termínu, zavazuje se Společnost bezodkladně o této skutečnosti písemně nebo telefonicky vyrozumět klienta. Nedohodnou-li se Společnost a klient na náhradním termínu návštěvy, v takovém případě je Společnost povinna odeslat zpět na bankovní účet klienta celkovou klientem uhrazenou zálohu za vyšetření.

 

 1. Služby rezervačního on-line systému poskytované Společností a ani zdravotní služby nejsou hrazeny ze systému veřejného zdravotního pojištění ve smyslu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

 

 1. Ochrana osobních údajů

 

 1. Ochrana osobních údajů klienta, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“), které nabylo účinnosti dnem 25. května 2018 a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

 1. Klient bere na vědomí, že Společnost zpracovává v souvislosti s rezervací tyto osobní údaje klienta: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, číslo platební karty a číslo bankovního účtu. V rámci poskytování zdravotních služeb dále Společnost zpracovává další osobní údaje klienta, kterými jsou zejména údaje o jeho zdravotním stavu (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Ke zpracování osobních údajů kupujícího dochází na základě realizace smluvního vztahu s klientem, tzn. jednání o uzavření smlouvy nebo o její změně, oboustranné plnění práv a povinností ze smlouvy, oprávněného zájmu Společnosti, souhlasu subjekt údajů se zpracováním osobních údajů.

 

 1. Zpracováním osobních údajů klienta může Společnost pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Těmi mohou být zejména osoby provádějící účetnictví, audit, právní služby; osoby poskytující IT služby a jiní. 

 

 1. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou ze smluvního vztahu mezi klientem a Společností uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu, nestanoví-li závazný právní předpis jinak).

 

 1. Společnost tímto poučuje klienta o jeho právech, jenž jsou následující:
 1. právo znát účel zpracování osobních údajů,
 2. právo znát kategorie dotčených osobních údajů,
 3. právo znát příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů,
 4. právo znát dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 5. právo na přenositelnost osobních údajů,
 6. právo požadovat po správci opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a právo vznést námitku proti tomuto zpracování,
 7. právo podat stížnost u dozorového úřadu,
 8. právo na veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu osobních údajů,
 9. právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě uděleného souhlasu,
 10. skutečnosti o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování,
 11. právo být informován pokud Správce hodlá zpracovávat poskytnuté údaje pro jiný účel, než pro jaký byly shromážděny.

 

 1. Klient má právo neposkytnout Společnosti své osobní údaje. V případě, že je poskytnutí těchto osobních údajů povinné (a to ze zákona či smlouvy), upozorňuje Společnost klienta, že mu nebude moci poskytnout své služby.

 

 1. Požádá-li klient o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Společnost povinna tuto informaci předat. Klient má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

 1. Pokud má klient za to, že při zpracování osobních údajů došlo ze strany Společnosti k porušení jeho práv či k porušení povinností stanovených GDPR či vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, může se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které subjektu údajů k tomu platná právní úprava poskytuje, zejména může Společnost požádat o:
 1. opravu či výmaz (likvidaci) těchto osobních údajů (vyjma případu, kdy je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti), popřípadě
 2. omezení (blokaci) zpracování.

Společnost vždy bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti, bude informovat o vyřízení žádosti. Se svými podněty se subjekt údajů může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 1. Závěrečná ustanovení

 

 1. Odesláním rezervace klient bez výhrad souhlasí s ustanovením těchto obchodních podmínek ve znění platném v den provedení rezervace.

 

 1. Pokud by některé ustanovení těchto obchodních podmínek bylo neplatné a/nebo neúčinné, nebo se neplatným a/nebo neúčinným stalo, nebude tím dotčena platnost a/nebo účinnost zbývajících ustanovení.

 

 1. Znění těchto obchodních podmínek může Společnost měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

  

V Praze dne 15. června 2022

 

Orthomedica s.r.o.

PRÁVNÍ PROHLÁŠENÍ

Právní prohlášení

Přístup k internetovým stránkám www.orthomedica.cz a jejich používání se řídí těmito Podmínkami.

Užíváním internetových stránek www.orthomedica.cz (dále jen „Stránky„) a užíváním služeb poskytovaných na Stránkách vyjadřujete svůj souhlas s těmito Podmínkami užití Stránek (dále jen „Podmínky„). 

Stránky jsou provozovány společností Orthomedica s.r.o., Čechova 240/31, Bubeneč, 170 00 Praha 7, identifikační číslo: 01779711, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 211487 (dále jen „Společnost“). Společnost si vyhrazuje právo uvedené Podmínky kdykoliv změnit. K plánovaným zásadním změnám obsahu Stránek a ke změnám jejich užívání bude vždy připojeno datum změny. Vaše používání po takové změně znamená souhlas se změněnými Podmínkami.

Charakter Stránek je čistě informativní. Společnost neposkytuje jakékoliv záruky – výslovné či implicitní – že se na Stránkách nevyskytnou vady nebo že nedojde k jejich výpadkům. Za jakoukoliv škodu vzniklou užíváním těchto Stránek uživateli či třetí osobě v důsledku informací v ní obsažených nebo v důsledku porušení Podmínek, nenese Společnost žádnou odpovědnost. Společnost nenese žádnou odpovědnost za špatné použití či interpretaci na Stránkách prezentovaných informací.

Obsahem Stránek jsou informace určené pro širokou veřejnost, není-li uvedeno jinak. Obsahem Stránek jsou zejména odborné články, informace o odborných akcích a odkazy na jiné odborné stránky či organizace. Stránky jsou databází ve smyslu ust. § 88 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon„). Veškeré nakládání s autorskými právy se řídí tímto zákonem. Autorská práva k informacím, článkům a dalším prvkům obsahu Stránek náležejí jejich autorům či vykonavatelům takovýchto autorských práv a pořizovateli databáze podle Autorského zákona.

Dotazy a připomínky, které uživatel vznese a zadá prostřednictvím těchto stránek, nejsou s ohledem na charakter stránek považovány za důvěrné a Provozovatel má právo je publikovat a nakládat s nimi podle svého uvážení.

Reklamní informace v jakýchkoliv zákonných formách jsou viditelně odlišeny od nereklamního obsahu stránek a jsou plně v souladu se zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů. Stránky mohou obsahovat i odkazy na odborné internetové stránky jiných zřizovatelů. Společnost v žádném případě nenese odpovědnost za obsah a funkčnost stránek, na něž je na Stránkách odkazováno.

Upozorňujeme, že tyto internetové stránky působí pouze jako informační zdroj a nenahrazují lékařskou či jinou odbornou péči.

 

Orthomedica s.r.o.

COOKIES

COOKIES

 1. Co to jsou „cookies“?

„Cookies“ jsou malé datové soubory používané jako jedinečné identifikátory. Každý soubor cookie je jedinečný pro váš webový prohlížeč. Soubor cookie obsahuje anonymní informace a je odesílán ze serveru webových stránek, které prohlížíte, do vašeho počítače nebo mobilního telefonu. Bude uložen na vašem zařízení a pouze tento server bude moci vyhledat nebo načíst obsah tohoto souboru cookie. Odeslané soubory cookies mohou být zaslány zpět na servery webových stránek s aktualizovanými daty během vašeho prohlížení webových stránek. Cookies využívá pro svou činnost naprostá většina webových stránek.

Soubory cookies mohou být nastaveny webovými stránkami, které navštěvujete („naše cookies“), nebo mohou být nastaveny organizací, která není vlastníkem webových stránek, jež si prohlížíte („cookies třetí strany“). Například mohou být nastaveny jinými webovými stránkami, které spouštějí obsah na stránce, kterou si prohlížíte, nebo nezávislou analytickou společností. Webové stránky, které navštěvujete, mohou také zahrnovat obsah vložený z jiných webových stránek a tyto stránky mohou rovněž nastavit své vlastní cookies. Webové stránky mohou používat reklamní sítě třetí osoby k poskytování cílené reklamy. Tyto cookies mohou mít možnost sledovat vaše prohlížení různých stránek.

 1. Jak se dělí cookies

Cookies lze rozdělit podle toho, kdo je k Vám na web umisťuje, tj. na:

 • Cookie první strany (first party cookie) – jejich platnost je omezena na doménu webu, který prohlížíte. Tyto cookies jsou považovány za bezpečnější.
 • Cookie třetí strany (third party cookie) – jsou umístěny pomocí skriptu z jiné domény. Uživatele tak lze sledovat napříč doménami. Používají se často pro vyhodnocení účinnosti reklamních kanálů.
 1. Tyto webové stránky používají dva druhy cookies:

Krátkodobé, relační cookies (session cookie) – Relační cookies se ukládají pouze dočasně během relace prohlížení a jsou vymazány z Vašeho zařízení po zavření prohlížeče.

Dlouhodobé, trvalé (persistent cookie) – Tento typ cookies se ukládá ve vašem počítači po pevně stanovenou dobu, která záleží na nastavení Vašeho prohlížeče a nastavení cookie (obvykle měsíc, rok nebo déle) a tyto cookies nejsou vymazány po zavření prohlížeče. Trvalé cookies se používají k Vaší identifikaci od jedné relace prohlížení k další, například k uložení vašich preferencí, takže si je budou pamatovat pro další návštěvu. Můžete je také ručně odstranit.

 1. Jak používáme cookies?

Soubory cookies používáme ke zlepšení vašich uživatelských zkušeností tak, že webovým stránkám umožníme, aby vás identifikovaly, buď po dobu trvání vaší návštěvy (za použití relačních cookies), nebo pro opakované návštěvy (za použití trvalých cookies). Soubory cookies, které používáme, mohou:

 • být nezbytně zapotřebí pro váš pohyb po stránkách nebo poskytnutí některých základních funkcí; nebo
 • zlepšovat funkce našich webových stránek, například uložením vašich preferencí. Zaznamenávají vaše volby (například uživatelské jméno nebo zvolený jazyk) a umožňují nám poskytovat personalizované prostředí; nebo
 • nám pomáhat zlepšit výkonnost našich webových stránek, aby vám nabídly lepší uživatelské zkušenosti. Informace poskytované těmito soubory cookies jsou anonymní a pomáhají nám pochopit, jak naši návštěvníci používají naše webové stránky, abychom mohli zlepšit prezentaci svého obsahu. Tyto služby jsou obecně poskytovány nezávislými společnostmi pro měření a výzkum, takže se v případě těchto cookies může jednat o cookies třetích stran.

Kdybychom cookies nepoužívali, naše webové stránky by vás považovaly za nového návštěvníka pokaždé, když se dostanete na novou stránku našich webových stránek – například když zadáte přihlašovací údaje a přejdete na další stránku, nerozpoznaly by vás a nemohli byste zůstat přihlášeni.

Soubory cookies potřebujeme používat, abychom zachovali efektivnost našich webových stránek a poskytli vám uživatelsky přátelské prostředí. Proto nelze cookies zablokovat samostatně a pokračováním prohlížení našich webových stránek a používáním našich online služeb souhlasíte s tím, že můžeme na vaše zařízení tyto soubory cookies umístit.

 1. K čemu cookies používáme

Na našem webu používáme tyto cookies:

 • Technické – první strany, krátkodobé. Zajišťují základní technickou funkčnost webu, tj. přihlašování, zapamatování si nastavení, využívání služeb apod.
 • Statistické a diagnostické (např. Google Analytics) – první strany, dlouhodobé. Jsou využity ke generování anonymních statistik o používání webu.

Důležité: Do cookies nikdy neumisťujeme citlivá nebo osobní data. Žádný z námi vytvořených cookie souborů nevede k individuální identifikaci uživatele / čtenáře, shromažďovaná data jsou anonymní.

 1. Co dělat, když nechcete používat soubory cookies

Souhlas s umístěním souborů cookies je dobrovolný. Budete-li si to přát, můžete zablokovat některé nebo všechny soubory cookies nebo vymazat cookies, které již byly nastaveny. Všechny podrobnosti ohledně správy cookies a možností jejich blokování v různých typech webových prohlížečů můžete najít na stránce www.aboutcookies.org, nebo

Musíte si však uvědomit, že pokud zablokujete nebo vymažete cookies odesílané z našich webových stránek, které jsou nezbytně nutné nebo zajišťují funkčnost a výkon, může se stát, že stránky nebude možné používat.

Typy cookies používané na našich webových stránkách si můžete zobrazit, a tak získat informace, jak změnit nastavení cookies, anebo jak zablokovat cookies používané na našich webových stránkách.

 1. Webové stránky třetích osob

Pokud používáte webové stránky našich partnerů, může být soubor cookie nastaven navštívenými webovými stránkami. Tyto stránky neprovozujeme, a nemáme tedy kontrolu nad šířením těchto cookies. Více informací o těchto cookies najdete na webových stránkách příslušné třetí osoby.

Jaké cookies používáme?

 • Google Analytics
 • Obecné WordPress Cookies pro zajištění přihlášení a zobrazení cookies banneru
 • Sociální sítě – Facebook pixel cookies

Všechny výše uvedené cookies jsou používány pouze k účelu uvedenému v této tabulce.

 1. Tento web používá Google Analytics

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá souborů cookies. Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.

Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní funkce poskytované společností Google, a to:

 • přehledy zobrazení v reklamní síti Google,
 • rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických dat). Více informací o zpracování a využití dat najdete ve smluvních podmínkách společnosti Google.

Jak zakázat sledování Google Analytics

Pokud nechcete poskytovat anonymní data o používání webu službě Google Analytics, můžete použít plugin poskytovaný společností Google. Po nainstalování do Vašeho prohlížeče a aktivaci nebudou dále data odesílána.

 1. Server používá cookies Reklamních partnerů

Facebook

Facebook dodržuje samoregulační principy pro online behaviorální reklamy (Self-Regulatory Principles for Online Behavioral Advertising) a účastní se programů, které nabízejí možnost tento typ reklam odmítnout. Nesouhlas s používáním cookies můžete vyjádřit pro všechny zúčastněné společnosti přes tyto weby:

Vypnutí zájmových reklam v desktopových zařízeních

Úroveň ochrany před cookies lze nastavit v prohlížeči, a to až na celkové blokování všech cookies z celého internetu. Zvyšuje to úroveň bezpečnosti, ale také to může zkomplikovat prohlížení internetových stránek nebo znemožnit přihlášení do některých stránek a služeb.

Nastavení pro přijímání cookies souborů se obvykle nachází v „Možnosti“ nebo „Preference“ v menu vašeho prohlížeče. Pro lepší pochopení tohoto nastavení vám mohou být užitečné níže uvedené odkazy. Také můžete použít nápovědu minoritní prohlížeče, na které zde neodkazujeme přímo.

Vypnutí zájmových reklam v mobilních zařízeních

V iPhonu, iPadu nebo Androidu můžete změnit nastavení zařízení a upřesnit, zda chcete vídat online reklamy založené na zájmech.

Na iPhonu nebo iPadu:

 • 1. Přejděte do Nastavení.
 • 2. Klepněte na Soukromí.
 • 3. Klepněte na Reklamy a zapněte Omezit sledování reklam.

Na Androidu (verze 2.2 a novější) a ve službách Google Play (verze 4.0 a novější):

 • 1. Přejděte na Nastavení Google.
 • 2. Klepněte na Reklamy.
 • 3. Klepněte na Odhlásit ze zájmově orientované inzerce a vyberte OK.
 1. Kontakt

Máte-li dotazy nebo připomínky, zašlete nám je elektronicky na email: [email protected]

GDPR

Zásady zpracování osobních údajů při využívání rezervačního systémů

Vážení klienti,

níže uvedené informace Vám slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti o zpracování Vašich osobních údajů správcem těchto údajů, a to v souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona č. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Kontaktní údaje správce:

Orthomedica s.r.o., Čechova 240/31, Bubeneč, 170 00 Praha 7, identifikační číslo: 01779711, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 211487 (dále jen „Správce“)

 1. Kontaktní údaje:

………………..

poštovní adresa: …………………… telefon: …………………., e-mail: …………….

 1. Účely zpracování osobních údajů a právní základ pro jejich zpracování:

Objednávání klientů (dále jen „Subjektů údajů“) k poskytnutí zdravotních služeb prostřednictvím rezervačních nebo objednávacích systémů Správce nebo prostřednictvím telefonu

Zpracování osobních údajů za tímto účelem je nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost Subjektu údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů k poskytnutí zdravotních služeb Správcem.

V souvislosti s provozem a využíváním rezervačních nebo objednávacích systémů Správce mohou být zpracovány shromážděné osobní údaje získané on-line pomocí webových formulářů nebo telefonicky příslušným pracovištěm Správce.

Jedná se zpravidla o tyto osobní údaje Subjektu údajů:

jméno a příjmení,

datum narození, případně i číslo pojištěnce,

kontaktní telefonní číslo a/nebo e-mailová adresa, případně i adresa bydliště,

číslo platební karty a číslo bankovního účtu.

Tyto osobní údaje slouží následně jako podklad pro vedení zdravotnické dokumentace a plnění dalších povinností Správce jako poskytovatele zdravotních služeb při poskytování zdravotních služeb.

 1. Oprávněné zájmy Správce nebo třetí strany v případě, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného Správce či třetí strany:

Zpracování osobních údajů může být nezbytné i pro účely oprávněných zájmů Správce, zejména v souvislosti s možností uplatňovat svá práva a nároky vyplývající z provedené rezervace nebo objednávky termínu pro poskytnutí zdravotní služby Subjektu údajů a možnosti informovat Subjekt údajů o provedené rezervaci nebo objednávky termínu a příp. i pro následnou komunikaci Správce se Subjektem údajů.

 1. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů:

zaměstnanci Správce,

státní orgány a další subjekty na základě jiných právních předpisů,

subjekty, které Správci poskytují služby (zejména provozovatelé uvedených rezervačních nebo objednávacích systémů, případně subjekty zprostředkovávající zarezervování nebo objednání termínu pro Subjekt údajů) a se kterými má Správce uzavřenou příslušnou smlouvu o zpracování osobních údajů.

 1. Předávání osobních údajů do zahraničí:

Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

 1. Doba uložení osobních údajů:

Osobní údaje uložené v rezervačních nebo objednávacích systémech jsou likvidovány, jakmile je naplněn účel jejich zpracování, případně kdy dojde k jejich předání do jiných systémů sloužících pro vedení zdravotnické dokumentace. Pokud jsou osobní údaje získávány telefonicky, mohou být vedeny v rámci listinného či elektronického diáře, který je uchováván zpravidla minimálně po celou dobu daného kalendářního roku.

 1. Vaše práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů:

Máte právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům týkajícím se Vás jako subjektu údajů, máte právo na jejich opravu či výmaz (pokud jsou k výmazu dány zákonné důvody).

Máte právo na omezení zpracování.

Máte právo na přenositelnost údajů.

Máte právo vznést námitku proti zpracování (pouze k účelu oprávněných zájmů Správce – viz bod 4.).

Máte právo se obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů Správce ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů a výkonem Vašich práv podle příslušných právních předpisů.

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u příslušného dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (viz www.uoou.cz).

 1. Poučení k Vaší povinnosti poskytnout osobní údaje:

Poskytování Vašich osobních údajů je dobrovolné při využívání nabízených rezervačních nebo objednávkových služeb Správce. Neposkytnutí Vašich osobních údajů ve stanoveném rozsahu může znamenat, že Správce Vám nebude moci zajistit termín rezervace nebo objednání poskytnutí zdravotní služby.

© 2024 Orthomedica.cz

Šablonu vytvořil Anders NorenNahoru ↑

Translate »